کلرادوئیت


img/daneshnameh_up/5/52/_ggttqq_Coloradoite.jpg
(کلرادوئیت - اگرگات تخت ، گسترش یافته درون کوارتز (عرض تصویر 56 میلیمتر
کلرادوئیت (Coloradoite)
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
شکستگی
(کدر(اپاک
شکننده
نوع سختی
اگرگات توده ای و فلزی
اشکال ظاهری
.HNO3محلول در
ترکیب شیمیایی
سیاه
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
ناشناخته
شکل بلورها
محل پیدایش
کانیهای شبیه آن پتریت است که در H2SO4 حل می شود و در شعله عکس العمل دارد شکستگی آن ناصاف است
سایر مشخصات
.از نام محل اکتشاف آن در امریکا (کلرادو) گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-388.1


منبعتعداد بازدید ها: 6066