کریزولیت


img/daneshnameh_up/4/4b/_ggttqq_Chrysolite.jpg
کریزولیت
کریزولیت (Chrysolite)
(Mg,Fe)2(SiO4)
سیستم تبلور
/کامل - مطابق با سطح /001/ ، ناقص - مطابق با سطح /010
شیشه ای - صدفی
صدفی
شکستگی
نیمه کدر
نوع سختی
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
اشکال ظاهری
.تحت تاثیر اسیدها کم می شود Mg HNO3 محلول در
MgO=23.41% FeO=41.71% SiO2=34.88% ( خالص 1/1 = Mg / Fe) (سری( ایزومورف فورستریت تافایالیت
ترکیب شیمیایی
سبز- قرمز
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ماگمایی - پگماتیت ها ی بازیک - دگرگونی مجاورتی - آبرفت ها - متئوریت ها
منشا تشکیل
سوزنی
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.از واژه کووسویی اخذ شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
6.573.3-


منبعتعداد بازدید ها: 6630