کروم دیوپسید


img/daneshnameh_up/7/78/_ggttqq_Chromdiopside.jpg
کروم دیوپسید
کروم دیوپسید (Chromdiopside)
CaMg(Si2O6)
سیستم تبلور
/ضعیف - مطابق با سطح /110
شیشه ای- چرب
صدفی - نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه کدر
نوع سختی
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای - شعاعی
اشکال ظاهری
.و به سختی ذوب می شود HCl محلول در
CaO=25.9% MgO=18.6% SiO2=55.5% وادخالهای Cr مشابه کروم دیوپسید Zn - Mn - Fe
ترکیب شیمیایی
.قرمز - قرمزسیاه - خاکستری
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
واکنش های شیمیایی - ((اشعه ایکس)
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
توده های بازیک تا اولترابازیک - دگرگونی- اسکارن ها
منشا تشکیل
منشوری - بلور های طویل کامل - قرصی شکل - ماکله
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.از واژگان کروم و دیوپسید اخذ شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
673.3-


منبعتعداد بازدید ها: 11007