کرنریت


img/daneshnameh_up/0/0e/_ggttqq_Krennerite.jpg
کرنریت - بلورهای منشوری کوتاه و خط دار(تا 2 میلیمتر) با کوارتز
کرنریت (Krennerite)
(Au,Ag)Te2
سیستم تبلور
/کامل مطابق با سطح /001
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
بلوری - آگرگاتهای دانه ای
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; رومانی ، امریکا و استرالیا
. HNO3 محلول در
Au=32.99% Ag=7.22% Te=59.79% نسبت Au به Ag متغیر است
ترکیب شیمیایی
.سفیدنقره ای یا زردشیری روشن
رنگ کانی
سفیدنقره ای
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
سیلوانیت- کالاوریت- طلا- پیرروتیت - پیریت
منشا تشکیل
بلورهای کوتاه
شکل بلورها
کانسار طلا
محل پیدایش
سایر مشخصات
.مشتق شده است J.A.Krenner از نام کانی شناس مجارستانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
238.62-


منبع


تعداد بازدید ها: 8151