کتابهای اختر فیزیک


تصویر

نام کتاب
نویسنده
مترجم
چکیده کتاب
ناشر
پیشگامان دانش اخترشناسینویسنده: سولیدان ، ناوین
مترجم: علی اکبر شریفی
این کتاب به بررسی شخصیت ، زندگینامه و فعالیتهای اخترشناسی دانشمندان بزرگی از جمله کپرنیک ، کپلر ، گالیله ، نیوتن ، بسل ، فرانهوفر ، کیرشهف ، هابل ، اشمیت و ... پرداخته است. در مطالب این کتاب به نوعی ایده‌های دانشمندان مزبور در کشف پدیده‌های حاکم بر جهان هستی و اینکه مبنای کشفی به تحسین و کنجکاوی افراد در جهان پیرامون ارتباط دارد، اشاره شده است.سال 1377 - آستان قدس رضوی
اعجاب اخترشناسینویسنده: و. ن. کومارف
مترجم: شیدا یوسفی
فصل اول به جذبه‌های اخترشناسی ، جعبه‌های سیاه در فضا ، خلأهای دید ، اشتباه اخترشناسان و مبارزه طلبی شعور متعارف اختصاصی دارد. در فصل دوم منظومه خورشیدی ؛ زمین و آونگ ، آسمان پر ستاره ، شهابسنگ تانگاسکا ، کیهانوردی ، حلقه‌های سیارات ، آتشفشان در منظومه خورشیدی ، ماه و ذرات بنیادی ، ماهواره‌های نامرئی ، داستانهای علمی - تخیلی ، انطباق عجیب ، خورشید و نوترینو آمده است. فصل سوم ، در اعماق جهان شامل ابر کهکشان در حال انبساط ، مرکزیت جهان ، تابش زمینه ، جهان در اشعه گاما ، انفجار در فضا ، سیاهچاله‌ها ، رویدادهای فضایی شگفت انگیز ، موجودات فرازمینی است. فصل چهارم به مطالعه حالت بی وزنی ، اگر ستاره نباشد ، اگر ماه نباشد ، سرعتی بالاتر از سرعت نور ، انقباض جهان ، سرابهای فضایی ، جهانهای موازی پرداخته است. قابل توجه است که در این کتاب داستانهای علمی - تخیلی زیبایی در ارتباط با مطالب هر فصل آمده است.سال نشر 1369 ، انتشارات گستر
سیارات و اقمارنویسنده: ویلیام جی. کافمن
مترجم: علی درویش
کتاب حاضر اثری است برای پاسخگویی به معمای پیدایش منظومه شمسی و سیر و تکوین سیارات و اقمار ، که نویسنده آن سالها سرپرست رصدخانه گریفیت لوس آنجلس ، استاد فیزیک دانشگاه ایالتی سان دیه گوی آمریکا و یکی از اعضای تحققیای مأموریت و ایکینگها به مریخ بود. هر فصل از این کتاب ما را به دنیاهای جدیدی رهنمون می‌شود. عمده مسائلی که در این کتالب به آن پرداخته شده عبارتند از: جهان اولیه ، سیارات و اقمار و ویژگیهای فیزیکی آنها و جهانهای دور با مطالعه این کتاب اطلاعات جامعی در مورد ساختار و پیدایش منظومه شمسی ، بخصوص فیزیک سیارات و اقمار آن بدست می‌آورید.سال نشر: اردیببهشت 1366- انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی
سیاره ما زمیننویسنده: آ. و. بیالکو A. V. Byalko
مترجم: لطیف کاوشگر
در فصل 1 به مسیر زمین در فضا و زمان ، مباحث: کره سماوی - پدیده مهبانگ - حرکت زمین و سیارات دیگر دور خورشید آورده شده. در فصل 2 به چرخش کروی اجرام آسمانی ، مباحث: سینماتیک چرخش زمین - فیزیک کاهشماری - چرخشهای سیارات - شکل اجرام آسمانی - حرکت ماه و زمین و حرارت درون سیارات می‌پردازد. در فصل 3 به انرژی (خورشید به عنوان چشمه انرژی) ؛ مباحث: فیزیک خورشید - درون خورشید - انرژی واکنشهای هسته‌ای - بررسی امکان انفجار خورشید - جو خورشید و در فصل 4 به جو و اقیانوس - ترکیب جو - تعادل گرمایی سیارات و جو آنها - بادهای زمین - اقیانوسهای جهان و جریان آنها پرداخته است. در فصل 5 به آب و هوای زمین؛ ابرها - وضعیت هوا - اقلیم - علل تغییر آب و هوا - آب و هوا و تمدن و ... پرداخته شده است.سال نشر: چاپ اول 1372- از انتشارات انجمن فیزیک ایران
اخترشناسی پایهنویسنده: ژاکلین و سیمون میتون Jacheline & Simon Mitton
مترجم: توفیق حیدرزاده
در این کتاب به نحوه پیدایش روز و شب ، حرکت وضعی و انتقالی زمین ، صورتهای فلکی و نقشه ستارگان در فصول مختلف سال ، خانواده خورشید ، کسوف و خسوف ، رصدخانه‌ها ، تلسکوپها ، اقمار و سیارات منظومه شمسی ، خورشید ، سیارکها ، دنباله دارها ، زندگی و مرگ ستارگان ، کهکشانها و انواع آن می‌پردازد. همچنین خواندنیهای مرتبط با موضوعات مطرح شده تحت عنوان خواندنی که در رابطه با: حرکت در منظومه شمسی ، عصر فضا ، اندازه گیری فاصله سیارات ، پیدایش منظومه شمسی ، رده بندی ستارگان ، آزمایشهایی درباره منشأ حیات ، کشف کهکشانها و انبساط جهان می‌باشند.
در هر بخش و هر موضوع ، فعالیت و خودآزمایی نیز مطرح شده ، که در درک بهتر پدیده‌ها به خواننده کمک می‌کند. این کتاب به زبان ساده ، بنیادهای اخترشناسی امروز را توصیف می‌کند. خوانندگان نوجوان ، با مطالعه این کتاب جهان پر عظمت را بهتر خواهند شناخت. مطالب خواندنی به بررسی تاریخی برخی از اکتشافها با تئوریهای مهم اختر شناسی می‌پردازد و فعالیتها راهنمایی است برای آزمایش و بررسی پدیده‌های نجومی با وسایلی ساده. در ادامه جهان چیست؟ ابعاد - اندازه - مقیاس و ... فیزیک ستارگان و ... ، همچنین انبساط جهان - جابجایی دوپلری ثابتهای هابل - عمر جهان و ... .
همچنین مدلهای جهان - فرضیه‌های و مدلهای کیهانشناختی مطرح است. در بخش ضمیمه کتاب ، روابط نجومی - تلسکوپهای نجومی - مختصات سماوی و نام ستارگان و صور فلکی- اطلس ستارگان و نقشه‌های آسمان آمده است. در پایان هر فصل بخش پرسشنامه و مشاهدات رصدی نمونه نیز آمده است.
سال نشر: اردیبهشت ماه 1367 (چاپ اول)
فن آوری تلسکوپها (مقدمه‌ای بر ستاره شناسی کاربردی)نویسنده: سی. آر. کیچین .Kitchin Christopher R
مترجم: سیدجواد نورایی
ویراستار: دکتر محمد تقی عدالتی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
در بخش اول به انواع تلسکوپها از اولیه تا تلسکوپهای با تجهیزات پیشرفته (تلسکوپ نوری ، نور شناسی مربوطه به تلسکوپها ، ساختمان و مکانیزم عمل آنها) ، طرح تلسکوپ کوچک جدید (خودتان بسازید ، تلسکوپها تجارتی و ...) و در بخش دوم به موقعیتها و حرکتها (موقعیتها در آسمان - مختصاتهای نجومی - کره سماوی - شبانه روز خورشیدی و نجومی - میل و زاویه ارتفاع و سمت و زمانی و ... زمانهای خورشیدی و نجومی - بعد و میل - نصب تلسکوپ - تنظیم و نحوه رصد با آن - ایمنی و ملاحظات علمی در کار با تلسکوپها - رصد سیارات و اقمار - سحابیها و کهکشانها - رصد ستارگان - ردیابی‌های صور فلکی و مختصات ویژه در آسمان و ...) پرداخته شده است.سال نشر: 1380 - انتشارات آستان قدس رضوی
ساختار ستارگان و کهکشانهانویسنده: پاول هاج
مترجم: توفیق حیدرزاده
در بخش اول به پیدایش ، فاصله ستارگان ، درخشندگیهای ستاره‌ای و حرکتهای ستاره ای پرداخته شده است. در بخش دوم و سوم اجزای لازم برای شکل گیری ستارگان (گاز میان ستاره‌ای - غبار میان ستاره‌ای) و چگونگی شکل گیری ستارگان (چرخش ، رمبش ، انبساط ، انقباض) رشته اصلی و ... .
در بخش چهارم به منشأ انرژی ستارگان ، انرژی هسته‌ای ، دما و شعاع و جرم ستارگان و همچنین ساختار وجود ستارگان پرداخته است. در فصل پنجم به ستارگان متغیر ، ستارگان قیفاووس و سایر ستارگان متغیر و در فصل ششم به غولهای سرخ ، ستارگان پیر و جوان ، تکامل ، تحول و تولد ستارگان و غولها ، رده بندی درخشندگی و در فصل 7 به رمبش و تبهگنی ، غولهای سرخ و سحابی سیاره‌ای و انفجارات نواختران پرداخته شده.
فصل 10 مربوط به سیاهچاله‌ها (نظریات نسبیبت ، ماهیت سیاهچاله‌ها و ...، فصل 11و 12و 13به جهان کهکشانها (انواعشان و خوشه بندی در کهکشانها و کهکشان راه شیری ، کهکشانهای انفجاری ، کوایزار ...) پرداخته است.
سال نشر: چاپ اول 1368- انتشارات سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی کیهانشناسی
زمین در فضانویسنده: دکتر ابراهیم سبحانی – عبدالکریم قریب - دکتر عبدالحمید یعقوب پورفصل اول به رشته‌های اخترشناسی ، تاریخچه اخترشناسی ، فوائد مطالعه اخترشناسی پرداخته و نظری اجمالی به ساختار جهان دارد. فصل دوم اصول و روشهای مطالعه ستارگان ؛ طیف سنجی ، اصل دوپلر - تلسکوپ ، رادیو تلسکوپ ، اختلاف منظر ، تعیین فاصله ستارگان ، قوانین کپلر و نیوتن را شامل می‌شود. فصل سوم پیدایش و تحول منظومه خورشیدی ؛ نظریه جان در مورد ستارگان دنباله دار و تمیز شدن فضای منظومه خورشیدی را در بر دارد. فضل چهار شامل ستارگان ؛ صورتهای فلکی - منظومه خورشیدی - طیف خورشید - فیزیک خورشید ، تاج خورشیدی - فعالیتهای جو خورشید ، سیارات منظومه خورشیدی و فاصله سیارات از خورشید است. فصل پنجم به مطالعه زمین ؛ شعاع زمین ، سطح و حجم زمین ، تعیین سن زمین ، حرکتهای انتقالی و وضعی زمین پرداخته است. فصل ششم حرکتهای ظاهری ماه ، حرکتهای انتقالی و وضعی ماه ، ویژگیهای ماه و خورشید هنگام طلوع و غروب ، جزر و مد ، خورشید گرفتگی ، ماه گرفتگی و شرایط خورشید و ماه گرفتگی را بررسی می کند. فصل هفتم سایر اجرام منظومه خورشیدی ؛ سیارکها ، ستاره‌های دنباله دار ، شهابها را در بر دارد. سال انتشار 1363 ، نشر آفتاب
منشأ سیاراتمؤلف: آی. پی . ویلیامر I. P. Williams
ترجمه: تاج الدین بنی هاشم ، ایرج ملک پور با ویرایش رضا منصوری
فصل اول به منظومه سیاره‌ای ، منظومه خورشید با سیارات مربوطه ، منظومه‌های قمری ، سیارکها ، دنباله‌دارها و شهابسنگها و نظراتی که در این حوزه آمده پرداخته است. فصل دوم نظریات مربوط به ستاره‌های چند تایی ، نظریه ولف سان برای تشکیل سیارات را شامل هست. فصل سوم به مطالعه نظریات اشمیت ، آلفون ، ویلیامز برای تشکیل سیارات پرداخته و در فصل چهارم فرآیندهای تشکیل خورشید و سیارات و تشکیل خانواده خورشید بر اساس نظریات دکارت ، کانت و لابلاس آمده است.انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی - سال انتشار 1363تعداد بازدید ها: 20951