کبوتر «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/d/d1/sovarkabotar.jpg


نام دیگر: حمامه

موقعیت: نیمه جنوبی کره آسمان

قابل رویت از: نیمکره جنوبی زمین

اجرام درخشان: ندارد.

گوناگون: این صورت فلکی برای اولین بار در سال 1592 در آسمان مشاهده شد . این کبوتر را حضرت نوحعلیه‌السلام برای پیدا کردن خشکی از کشتی رها کرده بود.

منبع:

  • DK multi mediaتعداد بازدید ها: 8002