کالاکنتیت


img/daneshnameh_up/7/74/_ggttqq_Chalcanthite.jpg
(کالکانتیت - آگرگات بلورهای کوچک آبی (عرض تصویر 77 میلیمتر
کالکانتیت (Chalcanthite)
CuSO4.5H2O
سیستم تبلور
/ ناکامل مطابق با /110/ و /110
شکستگی
نوع سختی
بلوری - پوسته ای - قشری - استالاگتیتی - رگه های دانه ای - رشته ای مایل
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; آلمان ، چک و اسلواکی ، انگلیس ، اسپانیا و شیلی
.محلول درآب بابوی نامطبوع - درهوای آزاد آب خودراازدست میدهد
. درسطح به صورت پودر و شوره سفید متمایل به سبز نمایان میگردد
CuO=31.87% SO3=32.06% H2O=36.07%
ترکیب شیمیایی
آبی
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
پهن و ضخیم - منشوری کوتاه
شکل بلورها
محل پیدایش
محلول درآب بابوی نامطبوع-درهوای آزاد آب خودراازدست میدهد-
درسطح به صورت پودر و شوره سفید متمایل به سبز نمایان میگردد
سایر مشخصات
.به مفهوم گل گرفته شده است Khalkos به معنای مس و anthos از کلمات یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-2.52.22.3


منبعتعداد بازدید ها: 6680