کارشناس ارزیابی خسارت
معرفی

متصدیان این شغل انجام امور مربوط به ارزیابی میزان خسارات و بهاء عرضه و اعیان و مستحدثات مورد لزوم برای تخریب و تصرف جهت طرحهای عمرانی کشور و یا طرح ریزی، هماهنگی اجرا و سرپرستی فعالیتهای فوق را عهده دار می باشند .نمونه وظایف

 • بررسی نقشه های ارزیابی واصله و تطبیق آنها با ضوابط و مقررات مربوط و تشخیص نقشه ها و طرحهای ناقص با ذکر مواردی رفع نقص باید اعاده گردد .
 • عزیمت با هیاتهای ارزیابی به محل طرحها بمنظور ارزیابی خسارات وارده .
 • تماس با مقامات ذیصلاح مرکزی و محلی در مواقع ضروری به منظور جلب همکاریهای لازم .
 • تماس با مالک یا مالکین متضرر برای اعلام قیمتهای مربوط و کسب توافق آنان در حدود قوانین و مقررات مربوط و اختیارات تفویض شده .
 • تهیه صورت مجلس های لازم بمنظور اعلام توافق یا عدم توافق نمایندگان ارزیاب اعزامی با مالک .
 • تشخیص خسارات ناشی از عملیات راهسازی در خارج از حریم راهها و احاله به هیاتهای ارزیابی برای تهیه صورت مجلس های لازم .
 • بررسی صورت مجلس های تنظیم شده جهت تعیین مقام ذیصلاح برای صدور اجازه پرداخت خسارات .
 • تهیه و تنظیم طرحها برنامه های کلی ارزیابی بمنظور تعیین خسارات عرصه ها و اعیانی ها و مستحدثاتی که در نتیجه اجرای طرحهای عمرانی کشور در زمینه ایجاد راه ، راه آهن و فرودگاه مستلزم تخریب و تصرف می باشند .بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در :
وزارتخانه های
 • راه و ترابری،
 • نیرو،
 • پست و تلگراف و تلفن،
 • جهاد کشاورزی،
 • نفت،
 • کشور،
 • مسکن و شهرسازی
اشتغال یابند .شرایط احراز

 • دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مربوط حسب مورد .
 • گواهینامه پایان تحصیلات دوره فوق دیپلم مربوط و کسب تجارب لازم .


تعداد بازدید ها: 10634