کاربر:محمدرضا شفیع زاده


textموفقیت استاد علی کوپاییچندی پیش استاد علی کوپایی توانست 1013 ستاره دنباله دار سوهو را کشف کند هم اکنون ایشان به دعوت ناسا برای همکاری در امریکا به سر می برند

تعداد بازدید ها: 6930