کاربر:سامانتا


شبانگاهان که تابوتم به دوش آشنایان حمل می گردد تو هم ای آشنای سنگدل از خانه بیرون آی و با تنها کلامی کز درون قلب برخیزد بگو ای آشنا رفتی برو منزل مبارک.

تعداد بازدید ها: 7428