کاج پوست سفید
img/daneshnameh_up/0/06/Kaj_sefid.jpg

کاج پوست سفید در ناحیه جنوبی محیط زیستش تا ارتفاع 3660 متری(
12 هزار پا) می روید و اغلب به بلندترین نقطه ای که در آن درخت رشد می کند(که به آن خط رویش جنگل«درختان)میگویند) می رسد مانند تمام کاج ها برگهای سوزنی شکلی داشته که در دسته های 5 تایی می روید چند دسته برگ از یک نقطه واحد بر روی شاخه منشأ می گیرند دانه های این درخت در درون مخروط های گردی که در آخر سال باز می شود شکل می گیرند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 10168