ژینوفور


ژینوفور
Gynophore


قسمتی از محور گل است که در فاصله بین داخلی ترین حلقه پرچم ها و مادگی قرار دارد در عده ای از گیاهان مانند capparis ها ژینوفور به صورت میله درازی در می آید که یک انتهای آن به قسمت داخلی پایه پرچم ها اتصال دارد و انتهای دیگر به مادگی ختم می شود. میله مذکور اگر به وضعی باشد که قاعده آن در داخل پوشش گل جای داشته باشد ولی انتهای دیگر آن به نافه گل و مادگی ختم شود در این حالت آندرو ژنیوفور (Androgynophore) نامیده می شود.


تعداد بازدید ها: 7560