ژینوبازیک


ژینوبازیک
Gynobosique


نوعی خامه است که انتهای غیر آزاد آن به درون تخمدان نفوذ کرده به قاعده آن ارتباط پیدا می نماید مانند خامه مادگی بعضی از گیاهان تیره نعناع.


تعداد بازدید ها: 5685