ژیسموندیت


ژیسموندیت (Gismondite)
Ca(Al2Si2O8).4H2O
سیستم تبلور
/ناقص - مطابق با سطح /101
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
ترد
نوع سختی
بلوری - مخروطهای کوچک مجتمع
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی ، ایتالیا ، چک و اسلواکی ، هاوائی و استرالیا
. HCl محلول در
CaO=19.32% Al2O3=35.14% SiO2=20.7% H2O=24.84%
ترکیب شیمیایی
سفید - خاکستری - متمایل به قرمز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
زئولیت های دروغین
هیدروترمال - بعد از آتشفشانی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
. اخذ شده است C.G.Gismondi از نام کانی شناس ایتالیایی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-4.52.26-


منبع


تعداد بازدید ها: 6573