ژوهانسنیت


img/daneshnameh_up/3/31/Johannsenite.jpg
(ژوهانسنیت - آگرگات رخ دار (عرض تصویر 52 میلیمتر
ژوهانسنیت (Johannsenite)
CaMn{Si2O6}
سیستم تبلور
خوب
صدفی - نامنظم
شکستگی
غیرشفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگات علفی - اسفرولیتی
اشکال ظاهری
.گرم محلول استHCl براحتی ذوب می شود- در
CaO=22.69% MnO=28.69% SiO2=48.62% با انکلوزیون های : Fe,Mg
ترکیب شیمیایی
خاکستری قهوه ای - خاکستری سبز - قهوه ای
رنگ کانی
متمایل به سبز
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آکتینوت - دیوپسید
تشابه کانی شناسی
دگرگونی مجاورتی
منشا تشکیل
منشورهای طویل - سوزنی
شکل بلورها
محل پیدایش
.کانی های مشابه آن ‌‌‌‌‌‌‌‌آ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتینوت و دیوپسید است
سایر مشخصات
.گرفته شده است A.Johannsen از نام زمین شناس و سنگ شناس آمریکایی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ63.56ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 6435