ژرمانیت


img/daneshnameh_up/7/70/Germanite.jpg
ژرمانیت - آگرگات توده ای خاکستری قرمز
ژرمانیت (Germanite)
Cu3(Ge,Fe)S4
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
ندارد
شکستگی
(کدر(اپاک
شکننده
نوع سختی
بلور میکروسکوپی- آگرگات توده ای
اشکال ظاهری
بی ثباتHNO3 حل شونده در
با انکلوزیون Ga,Zn,Fe,Mo
ترکیب شیمیایی
خاکستری و انعکاس قرمز تیره
رنگ کانی
خاکستری تیره تا سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
بلورهای میکروسکوپی - آگرگات های توده ای
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.که در ترکیب آن به عنوان عنصر اصلی وجود دارد (germanium) از کلمه ژرمانیم
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ34.59ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 8538