ژاکوبسیت


ژاکوبسیت (Jakobsite)
MnFe2O4
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
فلزی - نیمه فلزی
صدفی - نامنظم
شکستگی
(کدر(اپاک
ترد
نوع سختی
قوی
بلوری - آگرگات توده ای - دانه ای
اشکال ظاهری
سوئد افریقای ، URSS ،کمیاب ; استرالیا ، هند ، جنوبی و غیره
HClمحلول در
MnO=30.76% Fe2O3=69.24%
ترکیب شیمیایی
سبز - سیاه
رنگ کانی
قرمز - سیاه
رنگ اثر خط
Mnواکنش با
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دگرگونی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.در سوئد اخذ شده است Jakobsberg از نام محل کشف آن
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
5.564.75-


منبع

تعداد بازدید ها: 5623