چهار ضلعیهای محیطیاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد ریاضی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب ریاضی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


چهار ضلعی های محیطی.

همان طور که قبلاً توضیح داده شد، اگر مماس های دایره یکه در نقاط روی آن، یکدیگر را در نقطه قطع کنند، داریم :
.

img/daneshnameh_up/4/43/mathm0066a.gif

بنابراین، بهتر است دایره محاطی چهار ضلعی محیطی را، دایره یکه در نظر بگیریم تا از پیچیدگی محاسباتی در حل مساله کاسته شود. در این صورت اگر مطابق شکل (1) دایره محاطی چهار‌ضلعی ، بر اضلاع به ترتیب در نقاط مماس باشد، داریم:

توجه. در مورد ضلعی های محاطی و محیطی نیز به همین ترتیب می توان عمل کرد.
همچنین در مورد ضلعی های منتظم، همان طور که در ابتدای فصل بیان شد، ریشه های ام واحد ، رئوس یک ضلعی منتظم هستند، و به عبارت دیگر اگر یکی از رئوس ضلعی منتظم را عدد حقیقی فرض کنیم، رئوس این ضلعی، ریشه های ام معادله خواهند بود، که روی دایره ای به مرکز مبدا مختصات و به شعاع قرار می‌گیرند.
img/daneshnameh_up/4/41/mathm0066b.gifپیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/mathematics/content/pdf/0092.pdf
تعداد بازدید ها: 23396