چنگک گردان


چنگک گردان (rotary hoe) ممکن است شامل تعداد زیادی چنگک باشد که روی سه یا چهار محور سوار شده و عرض کاری زیادی داشته باشد.و یا هر سه یا چهار چنگک روی یک محور مستقل سوار شده باشند و عرض کار محدودی (معمولاً بین 20 تا 30 سانتیمتر) داشته باشد. از چنگک های کم عرض برای وجین علفهای هرز جوان و سله شکنی بین ردیفهای کاشت و از چنگکهای عریض برای وجین علفهای هرز جوان و سله شکنی اراضی کشت شده (روی و بین ردیفهای کاشت) و یا آیش استفاده می شود، یک واحد چنگک حلقه ای فلزی ضخیم است با انگشتیهای بلند، ضخیم و خمیده که در محیط حلقه قرار گرفته اند چنگک ها تحت تاثیر نیروی کششی تراکتور روی زمین چرخیده و پیش می روند. نحوه برخورد انگشتیها با زمین تعیین کننده عمق کار دستگاه است. هر گاه چرخش دستگاه در جهت انحنای انگشتی باشد. عمق کار دستگاه زیاد و هر گاه چرخش دستگاه در خلاف جهت انحنای انگشتی باشد، عمق کار دستگاه کم خواهد بود عمق کار کم برای وجین علفها در زمین کشت شده مناسب است.

تعداد بازدید ها: 9105