چند ضلعی


مثلث، مربع، و پنج ضلعی نمونه ای از چند ضلعی ها هستند. در یک چند ضلعی منتظم، ضلعها طول مساوی دارند و اندازه زوایای داخلی نیز مساوی است.هر قدر تعداد اضلاع یک چند ضلعی منتظم بیشتر باشد، بیشتر شبیه دایره خواهد بود. دو نوع چند ضلعی وجود دارد: کوژ و کاو.
در چند ضلعی کوژ همه گوشه ها رو به بیرونند.در چند ضلعی کاو یک یا چند گوشه رو به داخلند.
img/daneshnameh_up/0/0c/Chand_aelei_kooj.jpg img/daneshnameh_up/a/ae/Chand_zelei.jpg img/daneshnameh_up/6/66/Chand_zelei1.jpg
img/daneshnameh_up/8/8c/Chand_zelei2.jpg img/daneshnameh_up/f/fb/Chand_zelei3.jpg img/daneshnameh_up/6/65/Morabba.jpgتعداد بازدید ها: 56086