چرمیژیت


img/daneshnameh_up/b/bd/Tschermigite.jpg
چرمیزیت - تجمع بلورها با ابعاد تا 3 میلیمتر
چرمیژیت (Tschermigite)
NH4Al(SO4)2 . 12 H2O
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
/ کامل - مطابق باسطح /0001
نوع سختی
بلوری - تجمع رشته ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; چک و اسلواکی ، مجارستان و آلمان غربی
.محلول در آب ، با مزه متمایل به شیرین در شعله ذوب می شود و آمونیاک متصاعد می نماید
خواص شیمیایی::
NH42O=75% Al2O3=11.24% SO3=35.32% H2O=47.69%
بیرنگ - سفید
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ژیپس - کانیهای رسی
ثانوی - درژیزمان های زغال سنگ و گازهای آتشفشانی
منشا تشکیل
پهن و کوتاه - سوزنی - اکتائدر
شکل بلورها
محل پیدایش
محلول در آب ، با مزه متمایل به شیرین در شعله ذوب می شود و آمونیاک متصاعد می نماید. با الکل تمیز می شود. کانی مشابه آن میرابیلیت است که از نظر رخ از آن متمایز می شود
سایر مشخصات
.در چک و اسلواکی مشتق شده است Cermniky از نام محلی چرمنیکی
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ1.51.65ــ


منبع

تعداد بازدید ها: 6730