چرخش ویژه


Specific rotation

از آنجا که چرخش نوری مورد نظر ما به وسیله مولکولهای منفرد ترکیب فعال ایجاد می‌گردد. مقدار چرخش بستگی

عکس پیدا نشد

به آن دارد که چه تعداد از مولکولهای با نوری که از لوله عبور می‌کند، برخورد می‌نمایند.
تعداد مولکولهایی که با نور در یک لوله 2 . سانتی‌متری برخورد می‌کنند دو برابر تعداد آنها در یک لوله 10 سانتی‌متری است و در نتیجه چرخش نیز دو برابر می‌باشد. چنانچه ترکیب فعال در محلول وجود داشته باشد، تعداد مولکولهای موجود در محلول 2 گرم در 100 گرم از حلال که با نور برخورد می‌کنند دو برابر تعداد آنها در محلول 1 گرم در 100 از حلال است و در نتیجه چرخش نیز دو برابر می‌باشد. چنانچه به طور قراردادی طول لوله و غلظت، کمیت معینی در نظر گرفته شود، مقدار چرخش و همچنین جهت آن از ویژگیهای هر ترکیب منفرد فعال نوری است

چرخش ویژه عبارت است از تعداد درجات چرخش مشاهده شده اگر لوله‌ای به طول 1 دسی‌متر (10 سانتی‌متر به کار برده شود و مقدار ترکیب مورد آزمایش 1 گرم بر میلی‌متر باشد. معمولاً چرخش ویژه را در لوله‌هایی با طول متفاوت و غلظتهای مختلف از رابطه زیر محاسبه می‌کنند

عکس پیدا نشد

چرخش ویژه مانند نقطه ذوب، نقطه جوش، دانسیته یا ضریب شکست از خواص ویژه یک ترکیب است. از این رو چرخش ویژه 2- متیل-1- بوتانول حاصل از روغن فوزل به قرار زیر است

عکس پیدا نشد


تعداد بازدید ها: 13838