چاوین،مرکز زیارتی- تجاری1- چاوین در هورانتاز خیلی زود به مرکزی زیارتی – تجاری تبدیل شد . بومیان از زادگاه خود هدایایی برای ارواح و رهبران پرستشگاه می آوردند. درنتیجه این مرکز غنی شد و در سایه آن رهبران پرستشگاه ، مرکز را پر رونق تر کردند . کارگران را سازمان دادند تا به تولید کالاهای سفالی ومنسوجات بپردازند. .
2- بازرگانی و زیارت ، اندیشه های چاوین را تا فواصل دوری گسترش داد و مراکز مشابهی نیز بر پا گردید که اغلب قرار گاههای مذهبی بودند و گرداگردشان را کشتزارها فرا گرفته بود ، اندازه ووسعت آنها تقریباً به اندازه دولت – شهرهای کلاسیک یونانی بود .
3- هیچ نظام فکری ونیز آموزش های عملی به اندازه نظام چاوین در نواحی آند گسترش پیدا نکرد .

واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟
2.آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟
3.آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟
4.چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟
5.چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟
مطالعات تاریخی :
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگانتعداد بازدید ها: 4492