پیتون فرشی


پیتون فرشی

این مار استرالیایی ، در شب به شکار می پردازد .او با کمین کردن بر روی زمین یا روی درخت طعمه خود را غافلگیر می سازد. پیتونهای فرشی بدنشان از دیگر پیتونها کشیده تر است و دارای دمی گیر کننده هستند که می توانند با آن شاخه را محکم بگیرند . آنها از حیوانات کوچک تغذیه می کنند و بجای فشار دادن شکار عموماَ با گاز گرفتن شکار خود را از پا در می آورند.


img/daneshnameh_up/7/75/mar7.jpg


اسم علمی: مارلیا ارگس

اندازه: قد تا 6/3 متر (11پا)

محل زیست: جنگلها ، تیغستانها ، معمولاَ نزدیک آبها

پراکندگی : استرالیا ، گینه نو

نحوه تولید مثل: ماده در حدود 40 تخم می گذارد و بعد روی آنها می خوابد.

رژیم غذایی: پرندگان ، پستانداران کوچک.تعداد بازدید ها: 14254