پوولیت


img/daneshnameh_up/0/03/powellite.jpg
پوولیت
پوولیت (Powellite)
کوادراتیک
سیستم تبلور
ناقص
الماسی - چرب
ناصاف
شکستگی
شفاف
نوع سختی
بلور- اگرگات خاکی
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; آلمان غربی ، مراکش ، امریکا و URSS
HNO3 , H2SO4حل شونده در
CaO=28.48% MoO3=71.52%
ترکیب شیمیایی
زرد روشن - زرد - سبز
رنگ کانی
زرد روشن تا مایل به سبز
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ثانوی
منشا تشکیل
بی پیرامید - نوک تیز - ورقه ای - پهن و کوتاه
شکل بلورها
محل پیدایش
.دارای شکستگی ناصاف است
سایر مشخصات
.(J.W.Powell)نام یک زمین شناس امریکائی است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
3.544.3ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 6955