پروستیت


img/daneshnameh_up/a/a9/Proustite.jpg
پروستیت - بلورمنشوری (به طول 9 میلیمتر) همراه با کلسیت
پروستیت (Proustite)
Ag3AsS3
سیستم تبلور
مشخص نیست
شکستگی
نیمه شفاف
شکننده
نوع سختی
ندارد
بلوری - تجمع دانه ای - دندریتی - توده ای - اندود
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; آلمان شرقی و غربی ، چک و اسلواکی ، فرانسه ، شیلی ، مکزیک ، امریکا و غیره
درشعله ذوب می شود و بوی سیر تولید میشود - دراسیدنیتریک قابل حل است - باآب مقطر تمیز میشود - ازنورمحافظت شود
Ag=65.42% As=15.14% S=19.44% با انکلوزیون Sb
ترکیب شیمیایی
قرمز که با گذشت زمان سیاه میشود
رنگ کانی
قرمز آجری
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
هیدروترمال
منشا تشکیل
منشورهای کوتاه - ظاهراْ اسکالنوئدر - ماکله
شکل بلورها
کانسار نقره
چک و اسلواکی
محل پیدایش
دراسیدنیتریک قابل حل است-باآب مقطر تمیز میشود-ازنورمحافظت شود-کانی مشابه آن پیرارگیریت است که ازآن توسط اثرخط ،رنگ و واکنش های شیمیایی قابل تفکیک است
سایر مشخصات
.گرفته شده استJ.LProust ازنام شیمیست فرانسوی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ2.55.57ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 9469