ویلیومیت


img/daneshnameh_up/3/36/Villiaumite.jpg
(ویلیومیت - آگرگات رخ دار ویلیومیت در
سینیت نفلین دار (عرض تصویر 34 میلیمتر
ویلیومیت (Villiaumite)
NaF
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
/کامل - مطابق باسطح /100
شیشه ای
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
ندرتاْ بلوری - اگرگاتهای دانه ای
اشکال ظاهری
به راحتی ذوب میشود
. درآب سرد حل میشود
Na=54.76% F=45.24%
ترکیب شیمیایی
کارمن - قرمز گیلاسی تیره
رنگ کانی
سفید - صورتی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
.درآب سرد حل میشود
سایر مشخصات
.گرفته شده است Villiaume از نام یک مسافر فرانسوی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-22.79-


منبعتعداد بازدید ها: 6284