ویلیام ناکس دارسی
1- ویلیام ناکس دارسی در سال 1849 در شهر نیوتن آبوت انگلستان متولد شد. تحصیلات متوسطه خود را در مدارسه وست مینستر لندن به پایان رسانید.
2- در سال 1886 هنگامی که دارسی هفده ساله بود پدر او که شغلش وکالت دادگستری بود با تمام خانواده اش به استرالیا مهاجرت کردند.
3- در استرالیا، دارسی در دارالوکاله پدرش مشغول کار شد تا این که روزی یکی از مشتریان تکه سنگی به او نشان داد و گفت که در نزدیکی محلی که او سکنی دارد یک کوه بزرگی از این سنگها یافت می شود. بعد معلوم شد که آن تکه سنگ طلا داشته و از این برخورد معدن طلای معروف مونت مورگان کشف گشته و استخراج شد.
4- چند سالی نکشید که دارسی و شرکای او فواید بسیار برده وهمة آنها میلیونر شدند.
5- در آنوقع صحبت نفت و منافع سرشار آن، زبانزد خاص و عام بود و دارسی به فکر این افتاد که ثروت خود را در کار نفت به کار برد و استفاده های بیشتری نماید. این بود که به انگلستان معاودت کرد و از گوشه وکنار تحقیقاتی دربارة نفت نمود.
6- در این موقع سرهندی در موندولف بادارسی آشنا شد و دربارة نفت ایران با اومذاکره نمود.منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه


1. مسئله نفت و کشف و استخراج آن :
o امتیاز نفت به رویتر در ایران
o جستجوی اولیه نفت در ایران
o جلب توجه انگلیسی ها به نفت ایران
o امتیاز دارسی در نفت ایران

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 11258