وزن مخصوص عسل


وزن مخصوص عسل

وزن مخصوص عسل در 20 درجه ی سانتی گراد با توجه به میزان آب موجود در آن متفاوت است عسل با 14 در صد آب دارای وزن مخصوص 1/44404 سانتی متر مکعب می باشد وزن مخصوص آن با 21 درصد آب در حدود 1/3550 سانتی متر مکعب است.

مواد معدنی عسل
مقدار مواد معدنی در عسل بطور متوسط 0/17 درصد است، این مقدار از یک الی دو درصد متغیر می باشد. بیشترین عناصر موجود در عسل به ترتیب کلسیم، فسفر، گوگرد، پتاسیم، سدیم، کلر و منگنز می باشد. عسل های تیره رنگ مواد معدنی بیشتری در در مقایسه با عسل های روشن دارند. مقدار خاکستر عسل 1 تا 3 در هزار است یعنی از سوزاندن یک کیلوگرم عسل یک گرم خاکستر بدست می آید که نمایانگر مواد معدنی در عسل است. در صد مواد معدنی عسل خیلی شبیه به خون است.

پروتئین ها و اسیدهای آمینه
مقدار کمی پروتئین و اسی آمینه در عسل وجود دارد که هم منشا گیاهی دارد (گرده) و هم توسط زنبور تولید می شود. درصد نیتروژن عسل فقط در حدود 0/05 درصد است.
در سال 1960 کومامینی komamine مشخص کرد که در عسل 16 اسید آمینه وجود دارد. میزان پرولین
در عسل در حدود 50-85 درصد است.

منبع:کتاب عسل درمانی


تعداد بازدید ها: 28415