وجین و سله شکنی قبل از گسترش محصول


وجین و سله شکنی قبل از گسترش محصول – غالباً قبل از آن که محصول گسترش افقی و عمودی زیادی پیداکند و ورد تراکتور و یا ماشین آلات به مزرعه مشکل و یا غیر ممکن گردد، آخرین وجین سله شکنی بعمل می آید در اغلب موارد این مرحله از عمل با پاشیدن کود ازت سرک همراه است. وسایل مورد استفاده مشابه وضعیت قبل است، با این تفاوت که ممکن است واحد پاشش کود سرک در جلو تراکتور سوار شده باشد. پاشنه های کولتیواتور یا واحدهای مستقل چنکگ گردان ضمن کنترل علفهای هرز و سله شکنی، کود را نیز با خاک اختلاط می دهند. در پایان عملیات نسبت به آبیاری مزرعه اقدام می کنند

تعداد بازدید ها: 5968