واژگان مربوطاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کامپیوتر رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب کامپیوتر مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


واژگان


در اینجا هر چند مختصر ولیکن واژگان کلیدی مورد استفاده در بخش آموزش برنامه نویسی به همراه معادل آن آورده می شود.
شی ء:
مدیریت استثناها:
نمونه:
گرداننده موارد استثنا:
رخداد گردان:
مدیریت رخدادها:
تخته نگه دار:
موشواره:
نقطه توقف :
اشاره:

پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0242.pdf
تعداد بازدید ها: 5825