هیروفسکیت


img/daneshnameh_up/8/80/Heyrovskyite.jpg
(هیروفسکیت - اگرگات بلوری (عرض تصویر 25 میلیمتر
هیروفسکیت (Heyrovskyite)
Pb6Bi2S9
سیستم تبلور
ندارد
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
بلورهای ریز‌
اشکال ظاهری
.HNO3 محلول در
Pb=63.76% S=14.80% Bi=21.44%
ترکیب شیمیایی
سفید قلعی
رنگ کانی
خاکستری تیره
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شاخة جواهری
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.گرفته شده است Heyrovsky از نام شیمیست چک
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
4 4.57.18-


منبع

تعداد بازدید ها: 6160