هیدروتروپیسم


هیدروتروپیسم
Hoydrotropisme


حساسیت اندامهای در حال رشد مانند ریشه به رطویت است که سبب رشد ریشه به طرف رطوبت می شود.


تعداد بازدید ها: 9258