هنر متعهد


هنر استفاده صحیح و زیبا از مواهب الهی است؛ هر چه صحیح تر و زیباتر، هنری تر. به همین جهت در تفکر الهی «تعهد» در روح و حقیقت هنر نهفته است. آنجا که تعهّد نباشد هر چند زیبایی های گوناگون هم موج زند در دیدگاه ادیان الهی کار هنری تلقّی نمی شود. اگر مظلومی با زیباترین شیوه های ممکن کشته شود، و اموال انسان بیگناهی به زیباترین شکل غارت شود، یا کودک یتیمی در زیباترین قالب‌ها سیلی بخورد و ... هرگز کار هنری نخواهد بود.
تفکیک هنر از تعهد، جداسازی هنر از هنر است و تهی ساختن هنر از هویّت خویش. به همین جهت در تعالیم ادیان الهی همیشه انسان‌ها بر مدار صحیح «خدا محوری» تربیت می‌شوند تا همه افکار و آرا و افعال‌شان رنگ و بوی خدایی بگیرد چون خداوند حق مطلق است و مابقی بدون خدا باطل هستند.
این روح تعهد در سراسر زندگی آدمی دمیده شده است، چرا که اصولا انسان «بی‌تعهد الهی» انسان نیست چون فطرت الهی در ضمیر انسان نهفته است.تعداد بازدید ها: 12021