نونترونیت


img/daneshnameh_up/d/dd/Nontronite.jpg
متا-توربرنیت - تجمع بلورهای تابولار کوچک سبزرنگ
نونترونیت (Nontronite)
Fe2 3+Al 0.33 Si 3.67 O10) 0.33- . Na 0.33 (H2O)4
سیستم تبلور
/کامل- مطابق باسطح /0001
مات - چرب
شکستگی
غیرشفاف
نوع سختی
تجمع خاکی- بلوری کاذب
اشکال ظاهری
HCL محلول در
. با آب مقطر تمیز می شود
ترکیب شیمیایی ناپایدار
ترکیب شیمیایی
زرد متمایل به سبز - قهوه ای متمایل به سبز - سبز زیتونی
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ثانوی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
کانیهای مشابه شامل مونتموریونیت که
. توسط خواص شیمیایی و اپتیک از آن قابل تشخیص است
سایر مشخصات
. در فرانسه گرفته شده است (Nontron) از نام محل نوترون
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
122.3-


منبع







تعداد بازدید ها: 6194