نواب خاص امام زمان عج « عثمان بن سعید »


نخستین سفیر و نایب خاص امام زمان علیه السلام شیخ مورد وثوق و اعتماد امامان شیعه، ابو عمرو عثمان بن سعید عمری است، ابو عمر از قبیله بنی اسد ـ اسدی است و به دلیل انتساب داده شدن به جدش به عمری مشهور گردید.

او به دلیل اینکه از اهل عسکر سوسن رای بود به عسگری و به دلیل تجارت و خرید و فروش روغن به سمان نیز معروف بود. علت اشتغال او به تجارت روغن برای تقیه و فریب دستگاه خلافت بود. زیرا شیعیان اموال و نامه ها و پرسش های خویش را به او تحویل میدادند ، او آنها را به گونه ای خاص، گاه با قرار دادن در ظرفهای مخصوص حمل آب و روغن، به سوی امام علیه السلام، میفرستاد تا جاسوسان دشمن پی نبرند . ویژگی هایی که این مرد بزرگ داشت عدالت، امانتداری، درستی ،وشایستگی او در همه چیز در اوج هوشمندی ،خردمندی و رشد فکری بود.
عثمان بن سعید محضر سه امام را درک کرده بود . از یازده سالگی به خدمت امام هادی رسیده بود و بعد در خدمت امام یازدهم به افتخار اخذ علم و فقه و حدیث و معالم دینی و تعالیم اسلامی اشتغال داشته و در نتیجه به نیابت امام یازدهم ونمایندگی و وکالت امام دوازدهم، حضرت مهدی نایل آمده است . او در بغداد زندگی میکرد ولی به شهر سامرا به منظور دیدار دو امام همام ، حضرت هادی و امام عسگری بسیار سفر میکرد . از بعضی روایات استفاده میشود که در مراسم غسل و کفن ودفن امام عسگری حضور داشته است .
امام هادی در تایید ایشان به احمدبن اسحاق فرمودند ، عمری مورد اعتماد من است ، هر آنچه که از من به سوی شما آورده و آنچه از من گفت به راستی از من میگوید ، پس بشنو و اطاعت کن، چرا که او امین و مورد اعتماد است. امام عسگری هم در تایید ایشان فرمود .عمری و پسرش هر دو ثقه و مورد اعتمادند . آن حضرت در زمان تولد امام زمان ، به عثمان بن سعید دستور داد که هزاران رطل گوشت و نان بخرد و در میان تهیدستان تقسیم نماید و تعدادی گوسفند به سلامتی امام مهدی قربانی کند .
این مرد خدا در سالهای آخر عمر ، نیابت و وکالت حضرت مهدی صلوات اللهعلیهم را بر عهده داشت زیرا شیعیان همگی عدالت او را میدانستند و بعد از رحلت امام عسگری توقیعات امام زمان به دست عثمان بن سعید و بعد فرزند او ، محمدبن عثمان، برای شیعیان و خواص، صادر میگشت .
سال وفات این مرد بزرگ معلوم نیست، ولی آرامگاهش در بغداد ،در خیابان میدان سمت غربی در اول محل معروف جنب دروازه جبله در مسجد دروازه است و قبر در قبله مسجد میباشد .

تعداد بازدید ها: 11916