نقطویان چه کسانی بودند و علت شورش آنها چه بود ؟

1 . یکی از نهضتهای مهم سیاسی- مذهبی در عهد صفویان بودند.
2 . طریقت نقطوی از نهضت حروفیه نشاٌت گرفته بود.
3 . براساس اعتقاداتشان پیدایش همه چیز را از نقسطه می دانستند .
4 . ایجاد آشوبها و شورشهایی از سوی نقسطویان در شهرهای مختلف از سال 981ه0ق .
5 . شدیدترین شورش نقسطویان در سال ( 984 ه0ق ) در شهر قزوین به رهبری درویشی به نام ] خسرو قزوینی [ روی داد .
7 . تداوم شورش نقسطویان تا زمان شاه عباس اول .
8 . تجمع عمدهُ نقسطویان در دو شهر قزوین وکاشان بود .
9 . اقدام شاه عباس اول در سال ( 1003 ه0ق ) در دستگیر کردن رهبر نقسطویان سرکوب کردن شورشیان و پایان کار آنها .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 12545