نفتگیرهای هیدرودینامیکی


مقدمه

در این نفتگیرها حرکت روبه پایین آب مانع از حرکت رو به بالای نفت و گاز می شود.
نفتگیرهایی که صرفاً هیدرو دینامیکی باشند. بسیار کمیابند ولی تعدادی از نفتگیرها هستند که در واقع نتیجه ترکیب نیروهای هیدرودینامیکی و عوامل ساختمانی و چینه ای هستند.

اساس نفتگیرهای هیدرودینامیکی

شکل شماره (1) نمو نه هایی از نفتگیرهای هیدرودینامیکی را در لایه های تراوا که دارای شیب از سمت چپ به راست هستند نشان می دهد. مشاهده می شود که در حالت 1 کلوژر عمودی به صورت کامل نیست و نفت در شرایط نرمال به تله نمی افتد. حرکت روبه پایین آب زیرزمینی از یاسه های تراوا حرکت روبه بالا و فرار نفت جلوگیری می کند. نفت در این حالت در بخش خمیده لایه به یک کج شدگی در سطح تماس آب- نفت به تله می افتد.در حالت 2 از شکل(1) لایه تراوای چین خورده دارای کلوژر است و لذا می تواند به صورت طبیعی نفت را در خود جای می دهد. در این حالت جریان آب از بالا به پایین باعث افزایش ظرفیت نگه داری نفتگیر می شود و در صورتی که جریان آب از پایین به بالا باشد، ظرفیت نفتگیر کاهش می یابد. تله های صرفاً هیدرودینامیکی مشابه حالت1 بسیار نادرند، اگر چه میدانهایی وجود دارد نظیر حالت2، که در آن سطح تماس آب- نفت به صورت کج شده است و به تله افتادن تحت تأثیر ترکیبی از عوامل ساختمانی و نیروهای هیدرو دینامیکی است. جریان هیدرو دینامیکی عموماً با مطالعه فشار مخزن در طول یک میدان تعیین می شود. تشخیص وضعیت سطح تماس آب- نفت (OWC) در یک میدان بسیار با ارزش است.

  • کلوژر: فاصله عمودی راس نفتگیر تا پایینترین قسمتی از نفتگیر که نفت حداکثر تا آنجا میتواند حفظ شود.

مقالات مرتبط با عنوان:


تعداد بازدید ها: 7948