نحوه پراکندگی
نحوه پراکندگی و نقش بازیکنان در زمین


هرچه فوتبال بیشتر پیشرفت کند . نقش بازیکنان متنوع تر می شود . علیرغم این پدیده جدید ، هر بازیکن وظایف مشخصی دارد که در صورت نیاز وظایف بیشتری نیز به عهده می گیرد . این وظایف با یکدیگر جمع می شوند و سبک تیم را بوجود می آورند . تیمی که در ترتیب ، تشکل ، حمله و بازی سازی روشی داشته باشد ، فوتبال آن تیم چنان پیشرفت می کند که به عنوان مدل مورد استفاده قرار می گیرد ( به عنوان مثال : تیم خوب هلند به رهبری کرویف (Cruyff)و گروه بازیکنانی که به آنها لقب نارنجی پوش های مکانیکی دادند ). اگر روش آنها گروهی است ، نقش هر فوتبالیست منحصر به فرد و درست در جهت منافع جمع می باشد .


تعداد بازدید ها: 9429