نبوت تبلیغی و تشریعی


به نص قرآن مجید پیغمبران خدا دو دسته اند:

پیغمبرانی که صاحب شریعت و قانون و کتاب هستند و از طرف خدا برای آنها شریعت و کتابی نازل شده است و آنها پنج نفر بیشتر نیستند:نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله، و همین ها هستند که قرآن مجید اینها را اولی العزم من الرسل می خواند، و پیغمبرانی که یا مردم را دعوت می کرده اند به این شرایع و قوانین و یا کسانی بوده اند که قبل از نوح بوده اند، قبل از اینکه برای بشر شریعت و کتابی آمده باشد.

به هر حال پس چون پیغمبران بعضی صاحب شریعت هستند و بعضی نیستند، این بحث در دو قسمت قرار می گیرد، یکی اینکه درست است که پیغمبر ما صاحب شریعت است، ولی چرا همانطور که هزارها پیغمبر بعد از نوح، هزاران بعد از ابراهیم و هزاران پس از موسی و صدها پس از عیسی آمدند و همه، مردم را به این شرایع دعوت می کردند، پس از خاتم الانبیاء پیغمبرانی که وظیفه آنها دعوت به این شریعت باشد و در واقع مروج این شریعت باشند، آمر به معروف و ناهی از منکر این شریعت باشند، نیامدند؟


آن پیغمبرانی که می آمدند کارشان دعوت و تبلیغ به این شرایع بود و در آن اعصار وسیله ای برای تبلیغ و ترویج شرایع جز اینکه پیغمبرانی از طریق وحی ملهم بشوند نبوده است. چرا؟

هنوز دوره، دوره کودکی بشر بوده است، دوره علم و کتاب و علمایی که از راه علم وظیفه ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه را انجام بدهند، امر به معروف و نهی از منکر بکنند و دین را به این وسیله حافظ باشند، خلفای پیغمبران باشند، نبوده است . نمی توانسته است در آن اعصار باشد. این وظیفه را پیغمبران نه از طریق علم و درس خواندن بلکه از طریق وحی انجام می داده اند.


می توانید برای بیشتر دانستن نیز ببینید:

پدیده وحی
عقل و وحی از دیدگاه علامه طباطبایی
علم و عقل جانشین وحی و نبوت
وحی پیامبران
عقل و جزئیات دین
نحوه ارتباط عقل و وحى(علم ودین) از نظر علامه طباطبایی
امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید ها: 10149