نام شهدای حمله اول در کربلا


در روز عاشورا در اولین حمله‌ی سپاه عمر سعد به سپاه امام حسین علیه السلام افراد زیر به شهادت رسیدند:

ادهم بن امیه و شهادت در کربلا عامر بن مسلم و شهادت در کربلا
امیه بن سعد و شهادت در کربلا عبدالله بن بشیر و شهادت در کربلا
عبدالله بن یزید بشیر بن عمرو و شهادت در کربلا
عبیدالله بن یزید جابر بن حجاج و شهادت در کربلا
عبدالرحمن بن عبد رب حباب بن عامر
جبله بن علی و شهادت در کربلا عبدالرحمن بن مسعود و شهادت در کربلا
جناده بن کعب و شهادت در کربلا عمر بن ضبیعه و شهادت در کربلا
جندب بن حجیر کندی و شهادت در کربلا عمار بن حسان و شهادت در کربلا
جوین بن مالک و شهادت در کربلا عمار بن سلامه و شهادت در کربلا
حارث بن امرء القیس و شهادت در کربلا قاسم بن حبیب ازدی و شهادت در کربلا
حارث بن بنهان قاسط بن زهیر و شهادت در کربلا
حجاج بن بدر و شهادت در کربلا کردوس بن زهیر و شهادت در کربلا
حلاس بن عمرو و شهادت در کربلا کنانه بن عتیق و شهادت در کربلا
مسلم بن کثیر زاهر بن عمرو و شهادت در کربلا
مسعود بن حجاج و شهادت در کربلا زهیر بن سلیم و شهادت در کربلا
مقسط بن زهیر و شهادت در کربلا سالم، غلام عامر بن مسلم و شهادت در کربلا
سالم بن عمرو و شهادت در کربلا نصر بن ابی نیزر
سوار بن ابی حمیر و شهادت در سپاه امام حسین علیه السلام نعمان بن عمرو راسبی و شهادت در کربلا
شبیب عبدالله و شهادت در کربلا نعیم بن عجلان
عائذ بن مجمع و شهادت در کربلا زهیر بن بشر خثعمی و شهادت در کربلا


مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 20689