میزان تأثیر مذهب در نحوه روابط دولت صفویه با کشورهای بیگانه
1- اتخاذ مذهب شیعه اثنی عشری ا زجانب رهبران صفوی، منجر به دشمنی و خصومت طولانی ، دولت صفویان با دولت عثمانی سنی مذهب شد .
2- تشکیل حکومت شیعی در ایران ، آرزوی سلاطین عثمانی را در تشکیل یک امپراطوری بزرگ اسلامی ، ناکام گذارد .
3- دولت صفوی علاوه بر اینکه در غرب با دولت سنی مذهب عثمانی اختلاف داشت ، در شرق نیز با ازبکان سنی مذهب همیشه درگیر بود .
4- سیاست مذهبی صفویان منجر به جلوگیری از نفوذ دولت عثمانی در جهان شد , در نتیجه این سیاست ، پایه های دولت عثمانی متزلزل شد ، زیرا اروائیان که از افزایش نفوذ عثمانیها به وحشت افتاده بودند ، با درگیر شدن دولت عثمانی در مرزهای شرقی ( درگیری با صفویان ) و متمرکز ساختن سپاهیانشان در این قسمت ، آسوده خاطر شدند و در نتیجه از سرعت پیشرفت اسلام در اروپا کاسته شد .
5- اختلاف دولت شیعه صفوی با دولت سنی عثمانی ، منجر به رابطه مساعد میان ایرانیان و دشمنان دولت عثمانی اروپائیان گردید
6- زمینه مساعدی که جهت گسترش روابط بازرگانی با اروپائیان ، ورود مستشاران نظامی ، ورود مبلغان مذهبی و تبادل نظر پدید آمد ناشی از سیاست مذهبی دولت صفوی در نحوه ارتباط با کشورهای اروپائی بود.منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 5014