میر سید علی محمد

او متولی آستان قدس رضوی بود که از عهد نادر عهده دار این سمت بود . سید محمد از طرف مادر از نوادگان شاه سلیمان صفوی بود . چون شاهرخ هنوز جوان و بی تجربه بود . سید علی محمد خود را نمونه ای از عدالت خواهی و خیرجوئی پادشاهان صفوی دانست و با عنوان شاه سلیمان ثانی بر تخت نشانید . مدت سلطنت شاه سلیمان ثانی چهل روز بود ، بزرگان و امرای خراسان به حمایت از شاهرخ وی را برکنار کردند و باردیگر شاهرخ میرزا را به تخت شاهی نشاندند .منبع:CDایرانیا

شاخصه های مهم سلسله افشاریه
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 8964