موضوع علوم اجتماعی


موضوع علوم اجتماعی

میتوان گفت، موضوع علم اجتماعی ، شناخت علمی پدیده های اجتماعی است که در زمانی کم و بیش طولانی شکل گرفته است و پدیده های اجتماعی ، حول محور انسان اجتماعی وویژگیهای اَن دور می زند0


تعداد بازدید ها: 12471