مهندسی

مهندسی به کار بردن دانش برای برآورده کردن نیازهای انسان می باشد. این از طریق علم، ریاضی، و تجربه عملی که برای طراحی اشیا یا فرایندهای مفید به کار می رود، انجام می شود. شاغلان حرفه مهندسی، مهندس نامیده می شوند.


مقایسه با حرفه های دیگر


:شما اشیا را می بینید، و می گوئید چرا؟ اما من در رویا چیزهائی را می بینم که هرگز نبوده اند؛ و می گویم چرا که نه؟
:جرج برنارد شاو
مهندسی با اعمال یک راه حل برای یک مساله تجربی مرتبط است.یک دانشمند ممکن است سوال کند چرا؟ و به دنبال تحقیق برای پاسخ سوالش بر آید. در مقابل، مهندس ها می خواهند بدانند چه طور مسائل را حل کرده و چه طور آن راه حل را اعمال کنند.
به عنوان یک مثال گویا، در 21 نوامبر 1877،توماس ادیسون فونوگراف را اختراع کرد – یک قدم قابل توجه در مهندسی. بعد از آن، او دستیارش «تکنولوژِست) را به توسعه وسیله، با از بین بردن هارمونیک ها از خروجی صدا گمارد.

وظیفه مهندسیحل مسالهکاربرد رایانهارتباط با سایر شاخه هامهندسان در فرهنگ عامه
همینطور ببینیدابزارروش هاشاخه های اصلی
برا ی دیدن فهرست کامل حوزه های مهندسی را ببینید.

گوناگون
تعداد بازدید ها: 62961