ملیت از نظر اجتماعی


کوچکترین واحد اجتماعی خانواده است زندگی خانواده از وقتی که انسان پیدا شده وجود داشته است. واحد بزرگتر از خانواده قبیله است که شامل مجموعه‌ای از خانواده‌هایی است که در جد اعلا با هم مشترکند و این شکل زندگی تکامل یافته‌تر از زندگی خانوادگی است. واحد اجتماعی بزرگتر و تکامل یافته‌تری به نام ملت وجود دارد که شامل مردمی است با حکومت و قانون واحد که بر آنان حکومت می‌‌کند واحد ملی ممکن است در برگیرنده قبایلی باشد که در اصل و خون شریکند و یا ممکن اصل هیچ اشتراکی نداشته باشند و یا زندگی قبیله‌ای میان آنها نباشد یا میان بعضی از افراد باشد.
در قرن 20 از نظر علم سیاست بین ملت و مردم تفکیکی ایجاد شد. مردم برای تعیین گروه اجتماعی به کار می‌رود و ملت از نظر حقوقی و سیاسی واحد جمعیت است که در قلمرو ارضی کشوری مستقر می‌شوند و این استقرار نتیجه وحدتی تاریخی یا آرمانی است.
کلمه «مردم» جنبه جامعه‌شناسی و ملت جنبه حقوقی و سیاسی دارد.
امروزه ملل گوناگون به صورت ملت واحد درآمده‌اند وجه مشترک آنها این است که حکومت واحدی آنها را اداره می‌کند. بعضی ملتها سابقه تاریخی زیادی ندارند و مولود حادثه اجتماعی هستند مانند ملل خاورمیانه.
در دنیا ملتی وجود ندارد که از نظر خون، نژاد از مسایل ملل جدا باشد و نژادهایی مانند سامی و آریایی در گذشته مستقل از هم بودند.اما امروزه اختلاط نژادها، اثری از نژاد مستقل باقی نگذاشته است .

منبع:خدمات متقابل اسلام و ایران؛ مرتضی مطهری

تعداد بازدید ها: 9736