ملوک الطوایف سوم و اوج گیری روند باز پس گیری اسپانیا توسط مسیحیان

ملوک الطوائف سوم

بعداز مرگ خلیفه الموحدین در سال 1223 چون پسری نداشت منازعات خانوادگی برای جانشینی او آغازشد. که عملا مسلمین درمقابل نهضت بازپس گیری اسپانیا توسط مسیحیان را به جز یک مورد استثنایی پایا ن داد.
بااین حال بخشی از امپراطوری موحدون در آفریقای شمالی به حیات خود ادامه داد لکن به تدریج وبا استقلال حکومت نشین های تابع وایجاد دولتهای ضعیف روبه ضعف رفت تا سرانجام درسال 1269 ازمیان رفت.هرچند پاره ای ازحکام موحدین با اقتدار درقلمرو اندلس بودند اماحکومت مرکزی از میان رفته بود که این دوره را می توان دوره ملوک الطوایفی سوم نامید.


واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد

1.چطور شد که میان مناطق مختلف جهان اسلام ، اندلس تا این حد از لحاظ فرهنگی و علمی رشد یافت ؟
2.مراوده اندلس پیشرفته و مهد علوم و فرهنگ با اروپای قرون وسطی به چه نحوی بود ؟
3.مسیحیان اسپانیا چه واکنشی نسبت به رواج فرهنگ و علوم در اندلس داشتند ؟
4.چرا مسیحیان اسپانیا بعد از شکست مسلمانان ، حمام ها را خراب می کردند ؟ مگر چه مسئله ای با شستشو داشتند ؟
5.بقایای تمدن اندلس در اسپانیا مسیحی چه تأثیراتی برجای گذ اشت ؟

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها


1.باستان شناسی(در حیطه شناخت تمدن ها ، فرهنگ ها و اقوام منقرض شده )
2.فلسفه تاریخ
2.زبان شناسی( شناخت لهجه ها و گویش های پیشینیان )
تعداد بازدید ها: 4876