مقایسه اولیه زبان


  • برنامه زیر ، یک برنامه خط دستوری نوشته شده با زبان #C بوده که به کاربر یک پیام را نمایش می دهد .هر برنامه #C، می بایست شامل حداقل یک کلاس باشد . دراین مثال کلاس مورد نظر Hello بوده و متد Main نقطه ورود برنامه و محلی است که از آنجا برنامه آغاز می گردد. بمنظور نمایش پیام دلخواه از متد WriteLine کلاس Console استفاده شده است.( کلاس فوق در namespace با نام System وجود داشته و بعنوان بخشی از کتابخانه کلاس فریمورک دات نت محسوب می گردد). در ابتدای برنامه تمهیدات لازم در خصوص تعریف System namespace اندیشیده شده است ( using System ).بدین ترتیب امکان استفاده از namespace فوق ، در طول برنامه وجود داشته و می توان از کلاس های موجود در namespace فوق ، استفاده کرد.مثال فوق ، نحوه استفاده از کتابخانه کلاس فریمورک دات نت ( یک مخزن عظیم از کلاس های مفید، قابل استفاده در تمامی برنامه های دات نت ) را نشان می دهد. کلاس های فوق ، بر اساس نوع عملکرد گروه بندی و در namespace ها ، سازماندهی شده اند. بمنظور ترجمه برنامه زیر، به یک نسخه از فایل NET SDK و یا ویژوال استودیو دات نت نیاز خواهد بود


// file : hello.cs
// compile : csc hello.cs
using System;
class Hello {
public static void Main() {
Console.WriteLine("Hello from C#");
}
}

  • کد مثال فوق را با ویژوال بیسیک دات نت ، بازنویسی می نمائیم

file : hello.vb '
compile : vbc hello.vb '
Imports System
module Hello
sub main()
Console.WriteLine("Hello from VB.NET")
end sub
end module


همانگونه که مشاهده می شود ، نسخه ویژوال بیسیک دات نت مثال فوق، شباهت زیادی با نسخه نوشته شده #C دارد. برنامه ویژوال بیسیک دات نت نیز از کلاس Console مربوط به System namespace استفاده می نماید. کتابخانه کلاس فریمورک دات نت بخشی از پلات فرم دات نت بوده و بمنظور استفاده در یک زبان خاص ایجاد نشده است .در حالت کلی تفاوت های اندکی بین # C و ویژوال بیسیک دات نت وجود داشته که عمدتا" به نوع گرامر برمی گردد . برنامه نویسان # C و ویژوال بیسیک دات نت از کلاس های مشابه فریمورک استفاده و با جنبه ها و مفاهیم مشترکی در رابطه با دات نت نظیر : namespace ، کلاس ها ، CLR سروکار دارند . برنامه های نوشته شده توسط هر یک از زبانهای فوق پس از ترجمه به IL تبدیل خواهد شد . در صورتیکه کد تولید شده IL هر یک از برنامه های نوشته شده با #C و یا ویژوال بیسیک دات نت را مشاهده نمائیم به شباهت بسیار زیاد موجود بین آنها بیشتر واقف خواهیم شد .


تعداد بازدید ها: 6457