مقایسه احتمال شعاعی دانیسته الکترونی اوربیتال های s , p , d , fاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد شیمی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب شیمی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


مقايسة احتمال شعاعي دانسيته الكتروني اوربيتالهايf,d,p,s


شكل زير احتمال شعاعي دانسيته الكتروني را براي اتـم ئيـدروژن نشان مي‌دهـد. همة نمـودارها واحدهاي فاصله‌اي افقي يكسان دارنـد كه برابر، يا شعاع اتم بوهر اسـت. واحـدهاي محور قائم كه نماينـده احتمال شعاعي توزيـع است، براي كوچك كردن شكل، تغيير داده شـده است. همة اين نمودارها مي‌رساند كه احتمال شعاعي پيدا كردن يك الكترون در نزديكي هسته كم است زيرا فضاي اين ناحيه كوچك اسـت. اضافه بر اين، تمام آنها نـوعي "زوال نـمائي" نشان مي‌دهنـد كه آهنگ اين زوال در سطح اول انـرژي سريع و در سطح دوم ، آهسته‌تر است. ماكزيممهاي موجود در منحني احتمال شعاعي، فقط در شعاعهايي وجود دارند كه امكان پيدا شـدن الكترون در آنجاها بيشترين است. مثلاً براي الكترون اتـم ئيـدروژن مطابق نمودار، مقـدار احتمال شعاعي در شعاع ماكزيمم اسـت. همان‌طور كه در منحني ديده مي‌شود، الكترون نسبت به الكترون به طور متوسط، وقت خود را در فاصلة بيشتري از هسته مي‌گذرانـد. اين نتيجه به طور كيفي با انرژي نسبي الكترونها در حالتهاي و تطابق دارد. زيرا الكتروني كه در محدودة كوتاهتري نسبت به هسته قرار گرفته واجد انرژي كمتري است.

img/daneshnameh_up/7/7b/mch0079a.jpg


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/chemistry/content/pdf/0121.pdfتعداد بازدید ها: 6260