معیارها و شاخص هی ارزیابی بازیکنان تنیسمعیارها و شاخص های ارزیابی بازیکنان

اغلب مربیان تحصیل کرده می دانند که مهارت های ذهنی در بازیکن های نوجوان چه اهمیتی دارد ، بخصوص هنگام مواجهه با تقاضای روانشناسانه ی هنگام مسابقه تنیس .
سه مهارت اصلی عبارتند از :

  • برخورد مثبت با برد ، باخت و یادگیری.
  • قابلیت فکر کردن فقط به چیزهای مثبت که به عملکردشان کمک می کند.
  • قابلیت احساس ، عمل و واکنش نشان دادن همراه با بر خورد عاطفی مثبت.

مهارت اول از همه دراز مدت تر و وابسته به شخصیت افراد است. مربیان و همچنین پدر و مادرها نقش کلیدی در کیفیت توسعه ی کلی شخصیت فرزندان دارند. در مهارتهای بعدی کیفیت رفتاری در زمین بخصوص در لحظات خالی بازی و مسابقه است . تجربه نشان میدهد که مربیان بنحو پیگیرانه ای فرصت های طلائی ایجاد چنین مهارتهائی را از دست میدهند. بیشتر مربیان تاکید اصلیشان مهارتهای تکنیکی است در حالیکه هر چهار مهارت (تکنیکی ، فیزیکی ، تاکتیکی و روانی ) همدیگر را تکمیل می کنند .


جهت استفاده از نمودار معیارها و شاخص های ارزیابی بازیکنان و اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید


منبع:

تصویر


تعداد بازدید ها: 6335